Da se ovakav dimnjak ne bi dogodio i Vama, važno je o njemu voditi brigu. To znači da je potrebna redovita kontrola i čišćenje od strane područne dimnjačarske službe. Na dimnjak se ne bi smjelo priključivati ništa bez odobrenja područne dimnjačarske službe, koja ima znanja i alata za procjenu ispravnosti dimnjaka te pravilan izračun na osnovu karakteristika ložišta.

Područna dimnjačarska služba treba izdati i mišljenje (dimnjačarski stručni nalaz), koji može biti pozitivan ako je sve u redu ili negativan s prijedlozima za dovođenje u ispravno stanje. Dimnjak i ložište bi trebali biti kao noga i cipela, jer ako je cipela premala žulja, ako je prevelika „klapara“ i ne može se hodati.

Sada je pravo vrijeme (približava se kraj ložišne sezone) da se uoče eventualni nedostaci i počne raditi na njihovom otklanjanju, da se mirno dočekaju iduće zime i ne dogodi situacija sa slike.

Saznajte kako Vam Nicrodim može pomoći?
z- Rasplakani dimnjak